خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19538   بروزرسانی: 10-02-1402

Azadeh Tavakoli

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 United Nation Environment Programe (UNEP)- GEO 6 Reviewer
 United Nation Environment Programe (UNEP)- GEO-6 Healthy Planet, Healthy People (CoP)