خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21005   بروزرسانی: 06-09-1402

Azadeh Tavakoli

شرکت در کارگاههای آموزشی

شرکت در تدوین گزارش " EACH PROJECT"، چهارچوب برنامه اتحادیه اروپا و حفاظت از میراث فرهنگی- 2010

شرکت در کارگاه آموزشی بین المللی" Youth Involvement and Response to Environmental Challenge". گرجستان- 2013

شرکت در دوره آموزشی تجارت آلودگی (ETS). فرانسه- 2014

 کارگاه آموزشی مدل اقلیم منطقه ای (RegCM) آذر و دی ماه 1394

 Emissions Trading Schemes (ETS)- The World Bank- 2015

Climate Change: a question of Justice- University of Fraunhofer- 2015