خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15906   بروزرسانی: 14-04-1401

Azadeh Tavakoli
آزاده توکلی
دانشیار

پست الکترونيکی
atavakoli@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tavakoli-azadeh

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی- مهندسی- گروه مهندسی عمران، کدپستی45371-38791