خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23345   بروزرسانی: 22-08-1398

Hadi Soleimani Abhari

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
ترجمه مدخل Trees از دایرة المعارف قرآن   ترجمهانتشارات حکمت هادی سلیمانی ابهری و دیگران شهريور 1392 
سنت های تاریخ در قرآن   تالیفنیکان کتاب هادی سلیمانی ابهری خرداد 88