خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21741   بروزرسانی: 22-08-1398

Hadi Soleimani Abhari

آشنایی با زبانهای خارجی

      - 1- انگلیسی

      - 3-ترکی

      - 2-عربی