خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22853   بروزرسانی: 22-08-1398

Hadi Soleimani Abhari

مدیریت

 

1- مدیر گروه معارف اسلامی 90-88

2- عضواصلی کمیته بررسی تخلفات اداری دانشگاه زنجان 86 تا 93

3- دبیرهم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی 87 تا 92

4- عضویت در کمیته عمومی جذب هیات علمی 90-87 دانشگاه زنجان

 

5- مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه زنجان 93 تا کنون