خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22604   بروزرسانی: 22-08-1398

Hadi Soleimani Abhari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه اصفهان, تاریخ اسلام , 1393-1388
عنوان رساله : تحلیلی بر روند تاریخی قرآنی پژوهی در هند و تاثیر مهاجران ایرانی بر آن ( قرن هشت تا دوازده هجری )

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس تهران, ایران, علوم قرآن و حدیث , 71-67
عنوان پایان نامه : سنت های تاریخ در قرآن
زمینه پایان نامه : قرآنی، فلسفه تاریخ
استاد راهنما : دکتراحمد بهشتی

کارشناسی : تهران, ایران, الهیات , 65-62