خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7772   بروزرسانی: 21-01-1400

Fatemeh Rajaee

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, محیط زیست , 1395-1390
عنوان رساله : شبیه سازی سناریوهای مدیریتی تغییرات کاربری اراضی و سنجه های سیمای سرزمین جهت بهبود کیفیت آب در حوزه آبخیز رودخانه تجن
زمینه رساله : آمایش و ارزیابی سرزمین
استاد راهنما : دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی و دکتر عباس اسماعیلی ساری

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, محیط زیست , 1387-1385
عنوان پایان نامه : ارزيابي ريسك اكولوژيكي بقاياي آفت كش هاي آلي كلره و بي فنيل هاي پلي كلره (PCBs) در سواحل درياي خزر
زمینه پایان نامه : آلودگی محیط زیست
استاد راهنما : دکتر عباس اسماعیلی ساری

کارشناسی : دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست , 1385-1381
عنوان پایان نامه : بررسی آلودگی کارخانه های کچ شهر ری
استاد راهنما : دکتر محمد باقر نبوی