خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7772   بروزرسانی: 21-01-1400

Fatemeh Rajaee

تخصص های نرم افزاری

نرم افزارهای بررسی کیفت آب رودخانه ( AQUATOX،WASP ،CE-QUAL )، مدل های هیدرولوژیکی  (HEC-RAS ,SWAT , HSPE,MIKESHE ) ، نرم افزارآماری SPSS  و  نرم افزار R ، نرم افزار IDRISI ، نرم افزارMATLAB ، نرم افزار Arc GIS، نرم افزار ENVI، Google Earth انواع نرم افزارهای  مدل سازی زمانی مکانی پوشش زمین و پیش بینی تغییرات (LCM، Geomode ،CA-MARKOV ، ........)،  برنامه نویسی در PYTHONE ،  پایگاه داده های اقلیمی ،  MCAT،   مدلسازی عامل بنیان و سیستم دینامیک در نرم افزار  Anylogic