خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7772   بروزرسانی: 21-01-1400

Fatemeh Rajaee

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 سجاد قاسم زاده اسفند  1398مهندسی منابع آب بررسی تأثیر روش‌هایی چند گروهی کردن سناریوهایی تغییر اقلیم بر رو ناب    استاد مشاور
3 دلنیا پناهی در حال انجامعمران- محیط زیست  ارزيابی مسيرهای سازگاری با تغيير اقليم با لحاظ عدم قطعيت و مشخصه های اقتصادی در چارچوب تصميم گيری استوار چند هدفه   استاد مشاور
2 مریم آدین در حال انجاممحیط زیست ارزیابی داده های بارش ایستگاههای زمینی، ماهوارهای، ایستگاه مبنا و بازتحلیل شده در مدل بارش –رواناب با رویکرد ترکیبی   استاد مشاور
1 سوگان میرشاهی در حال انجاممحیط زیست ریزمقیاس نمایی و کاهش خطا خروجی مدل های اقلیمی گردش عمومی جو جهت بررسی تغییرات اقلیمی آینده جنوب شرق ایران با رویکرد همادی   استاد راهنما