خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7772   بروزرسانی: 21-01-1400

Fatemeh Rajaee

علایق پژوهشی

  • پایش، آنالیز و ارزیابی  ریسک اکولوژیکی آلودگی های آلی و معدنی در محیط های زنده و غیر زنده
  • مدلسازی های هیدرولوژیکی ( جریان و کیفیت آب)  و  ارائه برنامه ریزی مدیریتی (مکانی)
  • تغییرات اقیلمی (Climate Change)
  • لنداسکیپ اکولوژی (Landscape Ecology) و مدلسازی تغییرات کاربری اراضی  (Land Use planning)  
  • رو­ش­های تصمیم گیری ارزیابی چند معیاره (MCE)
  • آمایش سرزمین و بهینه سازی مکانی (Spatial Optimization)
  •   ارزیابی پیامدهای محیط زیستی (EIA)
  • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)