خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7772   بروزرسانی: 21-01-1400

Fatemeh Rajaee

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه شهرک صنعتی علویجه    مجري در دست اجراشرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث ناحیه صنعتی خاروانا    مجري در دست اجراشرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی
کشاورزی هوشمند اقلیمی در سیستان و بلوچستان   همكار در دست اجرادانشگاه تهران
تاثیرات منفی و مثبت تاثیر زهکش های کشاورزی بر تالاب صالحیه   همكار در دست اجراسازمان محیط زیست
مطالعات برآورد حداکثر محتمل سیل در قمرود   همكار   پژوهشگاه علوم هواشناسی و جو