خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7772   بروزرسانی: 21-01-1400

Fatemeh Rajaee

شرکت در کارگاههای آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی


-  برگزاری دوره آموزشی نرم افزار ارزیابی آب و خاک ( SWAT ) در دانشگاه شهرکرد مورخ 21 تیر ماه 1396
-  برگزاری دوره آموزشی نرم افزار ارزیابی آب و خاک ( SWAT ) در همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار مورخ 8 مرداد ماه 1396
-  برگزاری دوره آموزشی نرم افزار مدلساز تغییرات کاربری اراضی ( LCM ) در همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار مورخ 8 مرداد ماه

 

گذراندن دوره های آموزشی

- گذراندن دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار Google Earth
- گذراندن دوره آموزشی مزایا و الزامات ایزو  ISO 14001 و مميزی داخلی
- گذراندن دوره آموزشی تحت عنوان مدیریت محيط زیست
- - گذراندن دوره آموزشی MATLAB
- گذراندن دوره آموزشی Arc GIS و مسلط به نرم افزار
- گذراندن دوره آموزشی نرم افزار ENVI
- گذراندن دوره آموزشی مدلسازی کيفت آب رودخانه ها با مدل CEQUAL- 2K
- گذراندن دوره آموزشی مدل ارزیابی آب و خاك  SWAT و تسلط کامل
- شرکت در کارگاه آموزشی مدل سازی زمانی مكانی تغييرات پوشش زمين و پيش بينی تغييرات با استفاده از مدل تلفيقی رنجيره مارکوف و سلول های خودکار CA- MARKOV
- گذراندن دوره آموزشی سنجش از راه دور راداری
- گذراندن دوره آموزشی سنجش از دور و استفاده آن در محيط زیست
- گذراندن کارگاه آموزشی با عنوان " هيدرولوژی ایزوتوپی"
- گذراندن کارگاه آموزشی با عنوان " کاربرد نرم افزار GIS در هيدرولوژی و معرفی نرم افزار الحاقی GEOHMS "
- گذراندن دوره آموزشی برنامه نویسی پایتون Pythone
- گذراندن دوره آموزشی برنامه نویسی R
- گزارندرن دوره آموزشی AGENT BASE