خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24015   بروزرسانی: 27-02-1401

Mahmoud Kazemi

سوابق تحصیلی


دکترا : شهید چمران اهواز, ایران, فلسفه تعلیم و تربیت , 1387-1381
عنوان رساله : بررسی مبانی، اصول و اهداف تربیت مدنی و کیفیت انعکاس آن در نظام آموزش و پرورش ایران
زمینه رساله : فلسفی- تربیتی
استاد راهنما : دکتر مسعود صفایی مقدم

کارشناسی ارشد : علامه طباطبایی تهران, ایران, برنامه ریزی آموزشی , 1373-1370
عنوان پایان نامه : بررسی خسارت های اقتصادی ناشی از افت تحصیلی در دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در شهر مشهد
زمینه پایان نامه : برنامه ریزی آموزشی
استاد راهنما : دکتر فرخنده مفیدی

کارشناسی : شهید چمران اهواز, ایران, علوم تربیتی , 1370-1366
عنوان پایان نامه : --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
زمینه پایان نامه : ----------------------------------------------------------------
استاد راهنما : ---------------------------------------------------------------