خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24015   بروزرسانی: 27-02-1401

Mahmoud Kazemi

مدیریت

1)  مدیر گروه روانشناسی

2)  مدیر کتابخانه دانشکده علوم انسانی

3)  مدیر مرکز مشاوره و بهداشت روانی دانشجویی

4) مدیر گروه روانشناسی