خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24015   بروزرسانی: 27-02-1401

Mahmoud Kazemi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. بنیادهای فلسفی نظریه های تربیتی2. فلسفه علم روانشناسی3. آشنایی با فلسفه اسلامی4. روانشناسی تحول دینداری5. تعلیم و تربیت اسلامی6. روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان7. آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 8. روانشناسی دین9. روانشناسی تربیتی