خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24015   بروزرسانی: 27-02-1401

Mahmoud Kazemi

شرکت در کارگاههای آموزشی

1)      کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

 

2)      کارگاه آموزشی مدکاری اجتماعی

 

3)      کارگاه آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد

4)  کارگاه آموزشی مشاوره همسالان و همسالان مشاور

5) کارگاه آموزشی طرح ضیافت اندیشه استادان(مشهد- رمضان 90)

6) کارگاه آموزشی شیوه های نوین تأثیرگذاری بر مخاطب

7) کارگاه آموزشی اندیشه های سیاسی در اسلام

8) کارگاه آموزشی عرفان های نوظهور

9) کارگاه آموزشی جنگ نرم(بسیج اساتید

10) کارگاه آموزشی طرح ضیافت اندیشه استادان(مشهد- رمضان 91)