خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24015   بروزرسانی: 27-02-1401

Mahmoud Kazemi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طرح ملی پایش و آمارگیری فرهنگی   همكار 1379  1379کاربردیجهاد دانشگاهیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بررسی علل و عوامل گرایش دانشجویان به اقامه نماز و شیوه های اشاعه و ترویج آن در دانشگاه زنجان   مجري 1375  1376کاربردیدانشگاه زنجانمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
بررسی امکانات و تجهیزات کتابخانه های عمومی شهر زنجان   مجري 1378  1379کاربردیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجانمعاونت پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان
بررسی نگرش و شیوه های ارزشیابی دانشجویان از اساتید    همكار 1380  1381کاربردیدانشگاه زنجانمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
بررسی علل و عوامل افت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه زنجان   مجري 1380  1381 کاربردیدانشگاه زنجانمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
بررسی روش های تحقق آموزش همگانی شهروندی   مجريمهر 1385بهمن  1386بنیادی- کاربردیمعاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهدمعاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد