خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25330   بروزرسانی: 24-07-1402

Seifpanahi Shabani Jabar

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, مدیریت ورزشی , 1392-1389
عنوان رساله : طراحی مدل توسعه بازاریابی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران
زمینه رساله : بازاریابی ورزشی
استاد راهنما : دکتر محمود گودرزی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مدیریت ورزشی , 1388-1386
عنوان پایان نامه : طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان
زمینه پایان نامه : برنامه ریزی استراتژیک
استاد راهنما : دکتر محمود گودرزی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, تربیت بدنی و علوم ورزشی , 1385-1381