خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25330   بروزرسانی: 24-07-1402

Seifpanahi Shabani Jabar

مدیریت

سوابق مدیریتی:

- ریاست هیات شطرنج استان کردستان

- مدیریت گروه علوم ورزشی دانشگاه زنجان

سایر کارهای اجرایی:

- برگزار کننده آزمون عملی داوطلبان متقاضی ورود به رشته ی علوم ورزشی در دانشگاه زنجان

- دبیر انجمن علمی مدبریت ورزشی استان زنجان