خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25330   بروزرسانی: 24-07-1402

Seifpanahi Shabani Jabar

ساير فعاليتهاي پژوهشي

داور مجله ها و نشریه های علمی پژوهشی:

- نشریه مدیریت ورزشی (دانشگاه تهران)

- رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی (انجمن مدیریت ورزشی ایران)

- پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش (جهاد دانشگاهی)

- مدیریت و توسعه ورزش (دانشگاه گیلان)