خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25330   بروزرسانی: 24-07-1402

Seifpanahi Shabani Jabar

علایق پژوهشی

- ورزش قهرمانی

- بازاریابی ورزشی

- برنامه ریزی استراتژیک

- رفتار سازمانی