خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25330   بروزرسانی: 24-07-1402

Seifpanahi Shabani Jabar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. برنامه ریزی استرتژیک - بازاریابی ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی - مدیریت سازمان های ورزشی - اصول و مبانی مدیریت - تئوری های مدیریت - آمار توصیفی و استنباطی- روش پژوهش در علوم ورزشی - سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی