خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24791   بروزرسانی: 02-09-1402

Hassan Ojaghlou
حسن اوجاقلو
استادیار

پست الکترونيکی
ojaghlou@znu.ac.ir      h.ojaghlou@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ojaghlou-hassan

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2388

آدرس 
زنجان - کیلومتر 5 جاده قدیم زنجان - تبریز-دانشگاه زنجان-دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی آب