خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26889   بروزرسانی: 12-09-1400

saeed Bigdeli

مدیریت

- معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- از سال 1380 تا 1386

- رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان –از سال1390 تا 1391

-  معاون برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی دانشگاه زنجان - از سال 1391 تا مهر ماه 1393

- مدیر گروه حقوق دانشگاه زنجان - از تیر ماه 1393 تا 1400

- مدیر گروه حقوق - دانشگاه آزاد اسلامی زنجان- سال 1379-1380