خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26890   بروزرسانی: 12-09-1400

saeed Bigdeli

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. حقوق خصوصی - حقوق قراردادها - حقوق قراردادهای نوین2. حقوق خصوصی - مسئولیت مدنی - مسئولیت های مدنی خاص3. حقوق خصوصی - مسئولیت مدنی - حقوق مدنی 44. حقوق خصوصی - ارث و وصیت -حقوق مدنی 85. حقوق خصوصی - حقوق قراردادها - حقوق مدنی 76. حقوق خصوصی - حقوق قراردادها - حقوق مدنی 67. حقوق خصوصی - حقوق قراردادها - حقوق مدنی 38. حقوق خصوصی - حقوق بیمه