خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26890   بروزرسانی: 12-09-1400

saeed Bigdeli

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 روح الله سالم در حال انجامحقوق خصوصی مسئولیت مدنی ناشی از نقض آثار ادبی و هنری   استاد راهنما
2 علی عبایی خیاط در حال انجامحقوق خصوصی آسیب شناسی نظام جبران خسارت های قراردادی در حقوق خصوصی ایران   استاد راهنما
1 شهریار باقری   1398حقوق خصوصی مبانی، شرایط و آثار عقد وکالت با مطالعه تطبیقی   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
8 علیرضا پور   1386حقوق خصوصی تملک املاک خصوصی توسط دولت   استاد راهنما
7 کریم ترابی   1386حقوق خصوصی مقابله با نقض احتمالی قرارداد با مطالعه تطبیقی   استاد راهنما
6 مجتبی طاهری   1386حقوق خصوصی تعهدات یکطرفه در فقه امامیه و حقوق ایران   استاد راهنما
5 مهدی ممی زاده   1387حقوق خصوصی پیش فروش ساختمان در نظام حقوقی ایران   استاد راهنما
4 ابوذر صحرانورد   1387حقوق خصوصی نقش دادسرا در حمایت از محجورین   استاد راهنما
3 علی اصغر صالحی   1388حقوق خصوصی مسئولیت مدنی ناشی از سبب مجمل   استاد راهنما
2 محمدصادق لبانی مطلق   1388حقوق خصوصی نقش زیان دیده در مستولیت ناشی از قرارداد   استاد راهنما
1 اکبرز برزگر صمغ آبادی   1389حقوق خصوصی وجه التزام با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر و انگلستان   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 امین کلیشادی   1387حقوق خصوصی تعذر وفای به عهد در حقوق ایران و انگلستان   استاد راهنما