خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10333   بروزرسانی: 25-07-1402

Majid Namdari
مجید نامداری
استادیار

پست الکترونيکی
namdari@znu.ac.ir      majidnamdari@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/namdari

تلفن
   09398821105   +98 (0) 24 3305 4522

آدرس 
زنجان - بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان، ساختمان شماره 2 دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، اتاق 23، کدپستی: 38791-45371