خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6972   بروزرسانی: 28-04-1401

Majid Namdari
مجید نامداری
استادیار

پست الکترونيکی
namdari@znu.ac.ir      majidnamdari@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/namdari

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4522

آدرس 
زنجان - بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، اتاق 23، کدپستی: 38791-45371

 

ترم جاری در فرصت مطالعاتی به سر می برم و در دانشگاه حضور ندارم، لطفا جهت ارتباط از طریق ایمیل اقدام گردد