خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18450   بروزرسانی: 26-03-1398

Sahar Kavandi

سحر کاوندی مریم فتحی
تبیین مفاهیم اخلاقی توکل، رضا، صبر و طول امل از دیدگاه شهید مطهری
چکيده


پژوهش حاضر به بازخوانی و بررسی کتاب گفتارهایی در اخلاق اسلامی تالیف شهید مطهری می پردازد. شهید مطهری در این کتاب پس از بیان چهار مفهوم اخلاقی (توکل، رضا، صبر و طول امل) با نگاهی کلامی به این موضوعات، به تبیین درست آنها با استناد به واژه شناسی این مفاهیم و نیز با تمسک به آیات، روایات و سنت نبی اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، با هدف رفع شبهات و نقدهای کلامی ناشی از سوء فهم های برخی از مسلمانان از چنین موضوعاتی می پردازد. از نظر شهید مطهری ایضاح مفهومی و کاربردی این مفاهیم می تواند از نفوذ و رواج افکار غلط و شبهه ناک ناشی از جهالت و یا برداشت های نادرست و افراطی برخی از دینداران که سبب بی انگیزگی و رخوت در جوامع اسلامی می گردد، جلوگیری نماید.