خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19340   بروزرسانی: 06-02-1399

Hossein Azimi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه اصفهان, ایران, مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی , 1390-1385
عنوان رساله : طراحي الگوي عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري – مالي با آسيب‌شناسي در سازمان‌هاي دولتي (مطالعه موردي: سازمان‌هاي دولتي شهرهاي اصفهان و زنجان)
زمینه رساله : الگوي عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري – مالي
استاد راهنما : آقای دکتر علی عطافر

کارشناسی ارشد : دانشگاه امام صادق - تهران, ایران, مديريت صنعتي , 1383-1380
عنوان پایان نامه : تعيين اولويت عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري در شهركهاي صنعتي استان زنجان با استفاده از رويكرد MADM
استاد راهنما : دکتر عادل آذر