خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19407   بروزرسانی: 06-02-1399

Hossein Azimi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

رديف

عنوان پروژه / طرح

نوع مسووليت

كارفرما

سال

مجري

همكار

شروع

خاتمه

انتشار

1

تعيين اولويت عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري در شهركهاي صنعتي استان زنجان با استفاده از رويكرد MADM

*

 

سازمان صنايع و معادن

1381

1383

1384

2

بررسي ميزان گرايش فارغ‌التحصيلان سمپاد به ادامه تحصيل در مقاطع بالاي دانشگاهي و عوامل موثر بر آن

*

 

آموزش و پرورش

1381

1383

1384

3

سنجش ميزان رضايت مشتريان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان در سال 1383

*

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

1383

1383

1384

4

ارزيابي هشتمين جشنواره شهيد رجايي در سال 1384

*

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

1384

1384

1384

5

سنجش ميزان رضايت کارکنان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان در سال 1384

*

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

1384

1384

1384

6

سنجش ميزان رضايتمندي ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات در دستگاههاي اجرايي استان زنجان در سال 1384

*

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

1384

1384

1385

7

سنجش ميزان رضايتمندي ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات در دستگاههاي اجرايي استان زنجان در سال 1385

*

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

1385

1385

1386

8

بررسي شاخص‌هاي بهره وري و تعيين ميزان بهره وري در 20 دستگاه اجرايي استان زنجان

*

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

1385

1387

1387

9

سنجش نگرش و ديدگاه کارکنان هر سازمان در استان زنجان نسبت به سازمان خود و ارائه راهکارهاي بهينه

*

 

پزشکي قانوني

1386

1386

1386

10

بررسي راهکارهاي علمي براي ارتقا توانمندي بخش خصوصي در ارائه خدمات پژوهشي

 

*

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

1385

1386

1387

11

بررسي علل نيمه تمام ماندن پروژه‌هاي توليدي بخش خصوصي در استان زنجان

 

*

استانداري زنجان

1385

1386

1386

12

بررسي پيوندهاي اقتصادي و توليدي و ساختار صنعتي و معدني و خدمات در استان زنجان

 

*

مركز ملي آمايش

1386

1387

1387

13

بررسي وضعيت صنايع موجود استان زنجان از لحاظ توجيه پذيري اقتصادي و بازار

*

 

سازمان صنايع و معادن

1385

1386

1386

14

سنجش ميزان رضايتمندي ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات در دستگاههاي اجرايي استان زنجان در سال 1386

*

 

استانداري زنجان

1386

1386

1386

15

سنجش نگرش شغلي و سازماني کارکنان شرکت مخابرات استان زنجان در سال 1386

*

 

شرکت مخابرات استان زنجان

1386

1386

1386

16

سنجش نگرش شغلي و سازماني کارکنان خطوط لوله و مخابرات استان زنجان در سال 1386

*

 

خطوط لوله و مخابرات

1386

1386

1386

17

سنجش رضايتمندي مشترکين از خدمات و فعاليت‌هاي شرکت آبفار استان هرمزگان در سال 1387

*

 

شرکت آبفار هرمزگان

1387

1387

1387

18

سنجش رضايتمندي کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان در سال 1387

*

 

شرکت آبفار هرمزگان

1387

1387

1387

19

سنجش رضايتمندي مديران و مسئولان از خدمات و فعاليت‌هاي شرکت آبفار استان هرمزگان در سال 1387

*

 

شرکت آبفار هرمزگان

1387

1387

1387

20

سنجش ميزان رضايتمندي ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات در دستگاههاي اجرايي استان زنجان در سال 1387

*

 

استانداري زنجان

1387

1387

1387

21

بررسي رضايت مشترکين از خدمات شرکت آب و فاضلاب شهري استان آذربايجان غربي در سال 1388

*

 

شرکت آبفا آذربايجان غربي

1388

1388

1388

22

سنجش ميزان رضايتمندي ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات در دستگاههاي اجرايي استان زنجان در سال 1388

*

 

استانداري زنجان

1388

1388

1388

23

طرح تمام‌شماري بنگاه‌هاي اقتصادي و کارآفرين استان آذربايجان غربي در سال 1388

*

 

سازمان کار و امور اجتماعي

1388

1388

1388

24

طرح تمام‌شماري بنگاه‌هاي اقتصادي و کارآفرين استان بوشهر در سال 1388

*

 

سازمان کار و امور اجتماعي

1388

1388

1388

25

بررسي وضعيت رضايت‌مندي جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنياد شهيد استان گيلان در سال 1388

*

 

بنياد شهيد استان گيلان

1388

1388

1388

26

سنجش ميزان رضايتمندي ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات در دستگاههاي اجرايي استان زنجان در سال 1389

*

 

استانداري زنجان

1389

1389

1389

27

طراحي الگوي عوامل مديريتي و سازماني موثر بر فساد اداري - مالي در اداره کل راه و ترابري استان زنجان

*

 

راه و ترابري استان زنجان

1389

1389

1389

28

بررسي ميزان رضايت‌مندي مسافران از نحوه ارائه خدمات در پايانه‌هاي حمل و نقل استان زنجان در سال 1390

*

 

اداره کل حمل و نقل زنجان

1390

1390

1390

29

سنجش ميزان رضايتمندي ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات در دستگاههاي اجرايي استان زنجان در سال 1390

*

 

استانداري زنجان

1390

1390

1390

30

طراحي و تدوين الگوي توزيع اعتبارات عمراني استان زنجان بين فصول و شهرستانها طي سال‌هاي 94-1390

*

 

استانداري زنجان

1390

1391

1391

31

سنجش ميزان رضايت خانواده‌هاي معظم شاهد، از نحوه ساماندهي گلزار شهدا در استان گيلان در سال 1390

*

 

بنياد شهيد استان گيلان

1390

1390

1391

32

سنجش ميزان رضايت‌مندي مشترکين از نحوه ارائه خدمات شرکت گاز استان زنجان در سال 1390

*

 

شرکت گاز استان زنجان

1390

1390

1390

33

سنجش ميزان فساد در دستگاه‌هاي اجرايي استان کهکيلويه و بويراحمد در سال 1391

*

 

سازمان بازرسي

1391

1391

1391

34

بررسي شاخص‌هاي ارزيابي و سنجش نگرش جامعه هدف نسبت به نمايشگاه بزرگ دولت مهر با استفاده از روش CSM و انتخاب غرفه‌هاي برتر (کارنامه هفت‌ساله دولت نهم و دهم در استان زنجان) در سال 1391

*

 

استانداري زنجان

1391

1391

1391

35

سنجش ميزان رضايتمندي ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات در دستگاههاي اجرايي استان زنجان در سال 1391

*

 

استانداري زنجان

1391

1391

1391