خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19340   بروزرسانی: 06-02-1399

Hossein Azimi

علایق پژوهشی

1. سنجش رضایت خدمت گیرندگان

2. سنجش رضایت و نگرش شغلی و سازمانی کارکنان

3. سنجش سلامت و فساد اداری مالی سازمانها

4. بررسی فرسودگی شغلی و استرس کارکنان

5. موضوعات مرتبط با رفتار سازمانی و منابع انسانی در سازمانها