خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17306   بروزرسانی: 03-10-1397

Hossein Azimi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی اثربخشی سبک زندگی دینی(اسلامی) بر نگرش شغلی کارکنان در سازمانهای منتخب مراکز استان لرستان و زنجان   مجرياسفند 1395تير  1396نیروی انتظامی
بررسی تاثیر سطح دینداری بر تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای منخب استان مازندران و زنجان   مجريآذر 1395تير  1396نیروی انتظامی
بررسی تاثیر وجدان کار بر سلامت سازمانی در سازمان های منتخب شهرهای مراغه و زنجان   مجرياسفند 1395تير  1396نیروی انتظامی
مقایسه تطبیقی کیفیت خدمات ارائه شده از حیث نوع و نحوه خدمات در شهرداری مناطق و سازمان ها   مجرياسفند 1395تير  1396شهرداری زنجان
بررسی عوامل موثر بر مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان زنجان و ارایه راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود با هدف حفظ اشتغال موج   مجريآذر 1394خرداد  1395اداره کل تعاون کا و امور اجتماعی
نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی    مجريبهمن 1394خرداد  1395سازمان فنی و حرفه ای
بررسی رابطه تحمل ناکامی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه زنجان   مجريدي 1392مرداد  1394دانشگاه زنجان
سنجش میزان رضایتمندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان در سال 1393   مجريآذر 1393اسفند  1393استانداری
سنجش ميزان رضايت‌مندي مشترکين از نحوه ارائه خدمات شرکت گاز استان زنجان در سال 1390   مجريشهريور 1390اسفند  1390شرکت گاز
طراحي و تدوين الگوي توزيع اعتبارات عمراني استان زنجان بين فصول و شهرستانها طي سال‌هاي 94-1390   مجريدي 1390شهريور  1392کاربردیمعاونت برنامه ریزی استانداری
سنجش میزان رضایتمندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان در سال 1390   مجريآبان 1390اسفند  1390کاربردیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری
سنجش میزان رضایتمندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان در سال 1391   مجريآذر 1391اسفند  1391کاربردیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری
سنجش میزان رضایتمندی مراجعین از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان در سال 1392   مجريدي 1392بهمن  1392کاربردیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری