خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19342   بروزرسانی: 06-02-1399

Hossein Azimi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

رديف

محل اشتغال يا فعاليت

عنوان يا سمت شغلي

سابقه كار

1

كانون دانش‌آموختگان مراكز استعدادهاي درخشان زنجان

هيات موسس, شوراي مرکزي، هيات مديره

از سال 1376 تا 1384

2

شرکت تعاوني نورهان

بازرس قانوني, سرپرست بازرگاني, مدير برنامه‌ريزي

از سال 1378 تا 1381

3

انجمن زنجاني‌هاي مقيم تهران

هيات مديره

از سال 1379 تا 1382

4

خانه پژوهشگران سهروردي

هيات موسس, هيات مديره, دبير کل

از سال 1378 تا 1388

5

سازمان صنايع و معادن استان زنجان

عضو کارگروه صنعت و معدن استان زنجان و نماينده تشکل‌هاي غيردولتي

از سال 1381 تا 1384

6

سازمان صنايع و معادن استان زنجان

عضو گروه کارشناسي کارگروه صنعت و معدن استان زنجان و نماينده تشکل‌هاي غيردولتي

از سال 1381 تا 1384

7

استانداري زنجان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان

بازرس ويژه استاندار در طرح تکريم ارباب رجوع و همکاري در تعيين شاخص‌ها و تعيين مروجين بهره‌وري و کارمندان نمونه استان زنجان

از سال 1382 تا 1385

8

سازمان صنايع و معادن استان زنجان

عضو دفتر ارتباط صنعت و معدن با دانشگاه و نماينده تشکل‌هاي غيردولتي

از سال 1382 تا 1383

9

دانشگاه زنجان

عضو ستاد برگزاري هفته بزرگداشت پژوهش و عضو کميته نظارت و ارزيابي و عضو کميته علمي مستقر در دانشگاه زنجان و نماينده تشکل‌هاي غيردولتي

از سال 1382 تا 1384

10

دانشگاه زنجان

مدير تيم ارزيابي سومين دوره هفته بزرگداشت پژوهش

سال 1382

11

موسسه پژوهش پويان روزبه

هيات مديره و مديرعامل

از سال 1383 تا 1389

12

دانشگاه جامع علمي كاربردي استان زنجان

كارشناس مسئول نظارت و ارزيابي مراکز علمي کاربردي استان زنجان

از سال 1384 تا 1385

13

اداره کل تعاون استان زنجان

مشاور طراحي فرايند خوشه صنعتي و مشاور مدير کل و مسئول پيگيري بنياد توسعه تعاون و کارآفريني استان زنجان

از سال 1385 تا 1387

14

سازمان بازرگاني

عضو هسته مطالعات سازمان بازرگاني استان زنجان طي حکم از موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در وزارت بازرگاني

از سال 1386 تا 1389

15

دانشگاه زنجان

مشاور طرح ملي آمايش سرزمين در استان زنجان

از سال 1386 تا 1387

16

شرکت تعاوني انصارالمهدي

بازرس قانوني

ابتداي سال 1387 تا 1388

17

شرکت تعاوني فراگير توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي استان زنجان

بازرس قانوني

ابتداي سال 1387 تا 1390

18

استانداري زنجان

عضو گروه کارشناسي کارگروه تحول اداري استان زنجان

از سال 1389

19

دانشگاه زنجان

عضو شوراي عالي برنامه‌ريزي راهبردي دانشگاه زنجان

سال 1390

20

دانشگاه زنجان

دبير علمي همايش ملي جهاد اقتصادي و ارتقاء سلامت اداري

سال 1390

21

شوراي تحقيقات فرماندهي انتظامي استان زنجان

عضو شوراي تحقيقات

1391

22

دانشگاه زنجان

مدير دفتر بهره‌وري و تحول اداري دانشگاه

مهر ماه 1391