خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18507   بروزرسانی: 03-05-1398

Hossein Azimi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی2. نظریه ها و فرایند ارتباطات سازمانی3. کارمندیابی، انتخاب و توسعه منابع انسانی4. نظام پیشنهادها5. آموزش نرم افزار SPSS6. سیستم پاسخگویی به مراجعین7. ارتباط موثر8. مدیریت اسلامی9. اخلاق حرفه ای10. اصول و مبانی کارآفرینی11. فساد اداری مالی12. میانی سازمان و مدیریت13. بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی14. طراحی نظام های جبران خدمات15. مدیریت منابع انسانی پیشرفته16. روش تحقیق پیشرفته17. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته