خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32121   بروزرسانی: 21-06-1399

Javad Moradlu

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس تهران, ایران, مهندسی عمران /گرایش سازه های هیدرولیکی , 1385-1378
استاد راهنما : پروفسور محمد تقی احمدی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس تهران, ایران, مهندسی عمران گرایش مهندسی آب , 1378-1376
عنوان پایان نامه : مطالعه انسداد فيزيكي محيط متخلخل سدهاي باطله اي
استاد راهنما : دکتر محمود مولی نژاد