خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26078   بروزرسانی: 18-10-1398

Javad Moradlu
امير جواد مرادلو
استادیار

پست الکترونيکی
ajmoradloo@znu.ac.ir       ajmoradloo@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moradlu-javad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2217

فکس
   +98 (0) 24 3228 13204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسي، گروه مهندسي عمران ،ساختمان عمران،ص پ 45195-313