خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32121   بروزرسانی: 21-06-1399

Javad Moradlu

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
8 فرهاد آب روشن   0مهندسی عمران ، گرایش سازه تحلیل دینامیکی غیر خطی پوسته های مرکب تحت بارگذاری انفجاری  
7 نادر داوودی   0مهندسی عمران ، گرایش سازه تحليل غيرخطي دینامیکی سازه هاي بتن مسلح با استفاده از روش مکانیک آسیب  
6 طیب علیزاده اسفند  1390عمران سازه های هیدرولیکی تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی قوسی تحت بارگذاری ضربه ای پرتابه.   
5 جواد حاجی حسینی اسفند  1390مهندسی عمران ، سازه های هیدرولیکی بررسی الگوی آسیب و خرابی در سدهای بتنی وزنی تحت زلزله های میدان دور و نزدیک  
4 سیاوش عبدالرحیمی مهر  1391مهندسی عمران تحلیل دینامیکی غیر خطی مادی و هندسی برج آبگیر با احتساب اندرکنش آب - برج آبگیر – سد    استاد راهنما
3 علی جعفری اسفند  1391lمهندسی عمران تحليل غيرخطي ديناميکي سازه هاي هيدروليکي بتني با احتساب فشار آب منفذي هيدروديناميکي   استاد راهنما
2 حبیب زمانی مهر  1391lمهندسی عمران استخراج منحنی های شکنندگی برای سدهای بتنی قوسی   استاد راهنما
1 ایوب صالحی اسفند  1391lمهندسی عمران بررسی عددی رفتار غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت بارگذاری انفجاری   استاد راهنما