خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32122   بروزرسانی: 21-06-1399

Javad Moradlu

شرکت در کارگاههای آموزشی

[1] برگزاري کارگاه آموزشي ANSYS و کاربرد آن در مدلسازي و تحليل سدهاي بتني  ، دانشگده مهندسي علوم آب ، دانشگاه شهيد چمران اهواز ، 29 آذر 1384

[2] برگزاريکارگاه آموزشي معرفي  ANSYS و  نرم افزارهاي  کاربردي در مدلسازي و تحليلهاي سازه اي  ، دانشكده فني و مهندسي ، دانشگاه تربيت مدرس تهران ، 20 دي ماه 1385

[3] سخنراني  "  بررسي دلائل تخريب سد ميل و مغان با استفاده از نرم افزارهاي ANSYS,PLAXIS, GEOSLOPE, HECRAS , GSTARS  " سازمان آب و برق خوزستان مهر 1384

[4]  برگزاريدوره  آموزش مقدماتي و پيشرفته نرم افزار  ANSYS  ، شرکت مهندسي سپاسد،  بهمن و اسفند 1386

[5] سخنراني علمي " مدلسازي رفتار غيرخطي بتن با ديدگاه مكانيك شكست و كاربرد در سدهاي بتني ، دانشگاه زنجان ، ارديبهشت 1387

[6]  سخنراني علمي " اصول و مباني پدافند غيرعامل " سازمان نوسازي مدارس استان زنجان"، آبان 1392

[7]  سخنراني علمي " اصول و مباني پدافند غيرعامل " سازمان زندانهاي استان زنجان"، آبان 1392

[8] سخنران علمي  و دبير اجرائي کارگاه  "ارائه آخرين دستاوردهاي پژوهشي در خصوص ارزيابي آسيب پذيري و مدريت ريسک شريانهاي حياتي" 25 آذر ماه سال 92

[9]  عضو کميته علمي ، داوري کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري 27و 28 آذرماه 92 ، تبريز

[10]    عضو شوراي سياستگذاري  و کميته علمي دومين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي منابع آب ايران ، 28 و 29 ارديبهشت ماه 90 – زنجان