خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32121   بروزرسانی: 21-06-1399

Javad Moradlu

مدیریت

عضو هيئت علمي گروه  مهندسي عمران؛ دانشكده فني و مهندسي دانشگاه زنجان1386 تا کنون

مدير گروه مهندسي عمران؛ دانشكده فني و مهندسي دانشگاه زنجان 1390-1388

معاون پژوهشي و فناوري دانشکده مهندسي ، دانشگاه زنجان ، 1393-1391

دبير کميته منتخب ارتقا دانشکده مهندسي  ، 1393-1391

دبير کميسيون تخصصي  مهندسي  هيئت مميزه دانشگاه  ، 1393-1391

عضو شوراي روابط بين الملل دانشگاه  ، 1393-1391