خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32122   بروزرسانی: 21-06-1399

Javad Moradlu

علایق پژوهشی

[1]     اصلي :  طراحي و تحليل سد هاي  بتني و بتني قوسي

[2]     جنبي : مدلسازي انفجار و ضربه ، اندركنش  آب و سازه ؛ تحليلهاي  المان محدود غيرخطي

[3]     تسلط به نرم افزار ANSYS  ،  ABAQUS

[4]      توانايي برنامه نويسي با زبانهاي,FORTRAN BASIC  ,C++ ,Java

[5]     تسلط بر نرم افزار MATLAB و نرم افزارهاي عمومي مهندسي

[6]     آشنائي با نرم افزارهاي تخصصي تحليل سدهاي بتني  همچون EACD,ADAP,PCF, EAGD و . . .