خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32121   بروزرسانی: 21-06-1399

Javad Moradlu

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مطالعه آسيب پذيري لرزه اي شبكه گاز رساني شهرستان زنجان   مجريمهر 1388مهر  1392کاربردی شرکت گاز زنجان
تحليل لرزه اي ديناميکي غيرخطي سازه هاي بتني مستغرق در آب با احتساب اندرکنش آب و سازه (مطالعه موردي : آسيب پذيري لرزه اي برج آبگير سد تالوار)   مجرياسفند 1388شهريور  1392کاربردیشرکت سهامی آب منطقه ای زنجان