خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32121   بروزرسانی: 21-06-1399

Javad Moradlu

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

[1]     کميته تحقيقات آب منطقه اي زنجان

[2]    کمیته مصالح و تجهیزات صنعت ساخت (شورای عالی استان)

[3]  انجمن مهندسي زلزله ايران

[4]       پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

[5]      كميته ملي سدهاي بزرگ ايران

[6]      انجمن مهندسي منابع آب ايران

[7]      انجمن هيدروليك ايران