خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 121-180 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
خلیفهخسروkhalifeh[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
جمشیدیخلیل jamshidi_k @znu.ac.irدانشیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
نجفیداریوشd_najaf[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیکامپیوتر
افشاریداودdafshari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
کولیوندداودKoolivand@znu.ac.ir, D.koolivand@gmail.استادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
زحمتکشداودzahmatkesh@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمدپورزنجانیداودdmp[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
رضائیداودd_rezaei[at]znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیمعماری
اسلامیداودeslami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
درخشانداورd_derakhshan@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
عباسیداوود d.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
مرادخانیداوودmoradkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
مروتیذکرالهz.morovati@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
خامدیرامینkhamedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
دوست محمدیرامینramin.doostmohammadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
کیامهر رامینramin (a) znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسینقشه برداری
محمدخانیرامینrmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
خسرویربابrkhosravi {at} znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
پورعطارحمت الهpourata[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محرمیرسولr_moharami@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
مرادی جزرسولmoradijoz@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
اصفهاني زنجانیرضاa@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
معصومیرضاrmasoumi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
تیموری فعالرضاreza.faal@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
پیرایشرضا r-pirayesh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
عزیزیرضاr.azizi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
فتوترضا r_fotovat@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
خوش رفتاررضا khoshraftar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
امیدیرضاrezaamidi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
نوروزیانرضاnoroozian@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
رسولیرضاr_rasuli(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
همتیرقیهrhemati@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
شرفرهامraham_sharaf-[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
رضائيروح الهr_rezaei(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
قهرمانیزهراz.ghahremani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
طغرانگارزهرهztoghranegar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
شاه محمدیانساراsara.shahmohamadian[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
امانی فرستارهamanifar@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
حق زاد کلیدبریسجادs.haghzad@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
کاوندیسحرdrskavandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
نصیری قيداريسعدالهnasiri@iasbs.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
بیگدلیسعیدBIGDELI {at} znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
فضلیسعیدfazli[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
جلیل زادهسعیدjalilzadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
عباسیسعیدAbbasi.Saeed@Znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
قوامیسعیدghavami.saeed@znu.ac.irمربیدانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
رحمانیسهرابrahmani.sohrab@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
زرین قلمیسهیلاzaringhalami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
مرتضويسيد نجم الدينMortazavi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خادمیسیامکkhademi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نوروزیسیاوشs.nouroozi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
لاجوردیسید احمدlajevardi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
ارجمندیسید علی اصغرarjmandi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir