خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 121-180 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
عینالیجمشیدeinalia@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
وطن خواهالههelahe_vatankhah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
محمدی آچاچلوئیالهامem.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
امامیمژگانemami at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
پورسعیدیاسماعیل epsaeidi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
اسکندریعلیeskandari.a[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
اسکندری نسبمرادپاشاeskandarinasab_M@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
اسلامیداودeslami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
اسلامیانمرتضیeslamian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
اسم خانیمحمدعلیesmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
محجوبیاحسانE_Mahjoubi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمدیالهامe_mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
قاسمیان رودسریفروزانf-ghasemian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
مریخ بیاتفرشادf.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
کبیری اصفهانیفرهادf.kabiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
میرزا پورفرض اللهf.mirza@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
صمیمی نمینفرهادf.samiminamin@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
ذوالحسنیفرزانهfa.zolhasani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
فرجمندبهمنfarajmand@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
میثاقیفرهادFarhad_Misaghi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
فرخیفرهنگFarhang.Farrokhi@Gmail.comاستادیاردانشکده مهندسیعمران
پیریفریدهfarideh.piri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
فرتاشعلیfartash@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمکانیک
مبینیفریباfar_mobini@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
محمدی مغانجوقیفاطمهfateme.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
فتحییوسفfathi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
فضلیسعیدfazli[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
فیض اله پورمهدیfeyzolahpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فیروزفرعلیرضاfiroozfar@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
موسویفاطمه ساداتfmousavi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
فولادوندابراهیمfoolad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
نباتیانقاسمgh.nabatian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
مجردیغلامرضاgh.r.mojarradi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
قادیعلی اکبرGhadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
قدیمییوسفghadimi.yosof@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومزمین شناسی
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
غفاریامیدGhaffari [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
قره خانیحسنgharehkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
غریب لوهاشمghariblu@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
قاسم نیانآقاعلیghasemnian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
قوامیسعیدghavami.saeed@znu.ac.irمربیدانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
قوامیسید مرسلghavami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
غایب لوسیماghayebloo.sima[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
مهتابیقربانghmahtabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
قدوسیحسامghodousi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
جودکیغلام رضاgh_reza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
توسلیغلام حسینgtavasoli[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیکامپیوتر
امیریحبیبh.amiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
عظیمیحسینh.azimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
امامیهادیh.emami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
زلف خانیحبيب الهh.zolfkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
ارجمند فرحمیدh110arj@znu.ac.irمربیدانشکده علومشیمی
سلیمانی ابهریهادیhadi.soleimani[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
حق نظریسیمینhaghnazari.simin@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
صراف معیریحمید رضاhamidsarrafm@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
طغرانگارحسنhasantz[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
حسنی هاحسین علیha_hasaniha@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی آب
بهرامیحامدhbahrami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
بیاتحسینhbayat47@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
آل یاسینسیدحسام الدینhesamaliasin@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir