خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29323   بروزرسانی: 13-04-1399

Saleh Mobayen

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

(IEEE) عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک

(IEEE) عضو انجمن سیستم های کنترل 

(VSSMC) عضو کمیته فنی کنترل ساختار متغیر و حالت لغزشی

عضو هیأت تحریریه مجله Complexity (ضریب نفود: 2.591) ISI

عضو هیأت تحریریه مجله Mathematical Problems in Engineering (ضریب نفود: 1.179) ISI

عضو هیأت تحریریه مجله Journal of Electronic & Information Systems