خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25605   بروزرسانی: 22-03-1398

Saleh Mobayen
صالح مبین
دانشیار

پست الکترونيکی
mobayen[at]znu.ac.ir      smobayen[at]gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mobayen-saleh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4219

فکس
   +98 (0) 24 3228 2762

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق 133، کدپستی 38791-45371