خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28999   بروزرسانی: 25-02-1403

Majid Adib
مجید ادیب
دانشیار

پست الکترونيکی
madib@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/adib-majid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4090

فکس
   +98 (0) 24 3228 -3203

آدرس 
دانشگاه زنجان