خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29578   بروزرسانی: 20-04-1403

Majid Adib

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  مجید ادیب
A Krylov subspace generalization of the improved wilkinson's algorithm for ill-conditioned linear systems
تعمیم زیر فضای کریلف از الگوریتم ویلکینسون بهبودیافته برای دستگاه معادلات خطی بدوضع
CALCOLO Issue 51.4 (2015-01-13PP. 1-8 

3.  مجید ادیب
A note on bound on the minimum eigenvalue of m-matrices
در باره کران مقدار ویژه ی مینیمم M- ماتریسها
Southeast Asian Bulletin of Mathematics Issue 37 (2013-05-15PP. 641-644 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  مجید ادیب سیده زینب فاطمی
A note on AMP algorithm and its extension
-
International Journal of Applied Mathematics and Comutations Issue 2 (2010-06-15PP. 33-43 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  مجید ادیب
A handy proof of Gay’s theorem
اثباتی زیرکانه برای قضیه گی
NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS Issue 15 (2008-04-15PP. 637-642 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 32. مجید ادیب ندا هاشمی
تجزیه ماتریس واندرموند با استفاده از ماتریسهای نواری
Vandermund matrix decomposition using band matrices
-- انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران, تهران, 2023-07-18 - 2023-07-18
ملی معتبر 31. مجید ادیب زهرا عبادی
اﯾﺪهﺳﺎزی واراﺋﻪﯾﮏروشﺗﮑﺮاریﺑﺮایﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺟﻮابﯾﮏدﺳﺘﮕﺎهﺧﻄﯽﻣﻘﯿﺪﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ روشﺗﮑﺮارﻧﻘﻄﻪﺛﺎﺑﺖ
Idea and present an iterative method to solve a constrained linear system based on the fixed point method
- دانشگاه حکیم سبزواری, سبزوار, 2022-02-03 - 2022-02-04
ملی معتبر 30. مجید ادیب علیرضا موحدیان
حل عددی معادله نیمه سیلوستر تکین
Numerically solving the singular semi-sylvester equation
- دانشگاه شهید باهنرکرمان, کرمان, 2020-08-16 - 2020-08-19
ملی معتبر 29. مجید ادیب الهام اصلانی ینگجه
یافتن جواب با کمترین طول اقلیدسی از دستگاه های خطی و دستگاههای دیو فانتی با استفاده از الگوریتم های ABC
===
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه علم و صنعت, تهران, 2018-08-23 - 2018-08-26
ملی معتبر 28. محمد اسلامیمجید ادیب
یک کران پایین برای ماتریسهای نیمه معیین مثبت
َA lower bound for semi positive matrices
سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن دانشگاه بناب, بناب, 1395/11/06 - 1395/11/07
ملی معتبر 27. محمد سهرابیمجید ادیب
معادل سازی یک معادله نیمه سیلوستر با یک دستگاه خطی چندگانه
The equivalent of an semi-Sylvester equation by a multy linear system
سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن دانشگاه بناب, بناب, 1395/11/06 - 1395/11/07
ملی معتبر 26. مجید ادیب رقیه لقائی
H-b-ماتریس ها به عنوان زیر ردع جدیدی از H-ماتریس ها
إb-H matrices as a new subclass of H-marices
-- دانشگاه مراغه, مراغه, 2016-07-20 - 2016-07-21
ملی معتبر 25. مجید ادیب میترا رضاخانی
معادل سازی یک جفت معادله سیلوستر ناسازگار با یک دستگاه خطی سازگار و تعیین جواب کمترین مربعات ان
The equivalent of a pair of incompatible Sylvester linear equations with a compatible linear system and its least sqyare solution
-- دانشگاه مراغه, مراغه, 2016-07-20 - 2016-07-21
ملی معتبر 24. مجید ادیب فاطمه سلیمی
درباره ی کران پاییه کوچکتریه مقدار تکیه ارائه شده توسط پیازا و پلایت
On the lower bound of smalest singular valiue.....
-- دانشگاه تهران, تهران, 2015-01-22 - 2015-01-22
ملی معتبر 23. مجید ادیب علیرضا صنعت گرزهرا نوری
روشهای شبه ABS با استفاده از بهنگام سازی رتبه دو برای حل دستگاه معادلات خطی فازی
ABS type methods using rank two updates for solving fuzzy linear systems
Annual Iranian Mathematics Conference سمنان, سمنان, 2014-08-26 - 2014-08-29
ملی معتبر 22. مجید ادیب علیرضا صنعت گر
بردارهای فازی تعمیم یافته و مقادیر ویژه حقیقی از ماتریسهای حقیقی
Generalied fuzzy eigenvectors and real eigenvalues of real matrices
Annual Iranian Mathematics Conference سمنان, سمنان, 2014-08-26 - 2014-08-29
ملی معتبر 21. مجید ادیب علی محمدیان مصممزینب اقازاده
یک روش احتمالی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی عدد فازی با هدف انتخاب جواب بهینه مشخص از بین جواب های بهینه چندگانه
A probabilistics approach for solving...
Iranian Statistical Conference دانشگاه رازی کرمانشاه, کرمانشاه, 2014-08-25 - 2014-08-27
بین‌المللی 20. مجید ادیب علیرضا صنعت گرزهرا نوری
شرایط لازم و کافی برای معادل بودن یک سیستم مقدار ویژه فازی تعمیم یافته با یک مساله برنامه ریزی خطی درجه دوم
Necessary and sufficient conditions for the equivalence of the generalized fuzzy eigenvalue problem with a quadratic linear programming problem
کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران دانشگاه سمنان, سمنان, 1393/02/24 - 1393/02/25
ملی معتبر 19. مجید ادیب لیلا نظری
معادل سازی بازی دوماتریسی با مساله مکمل متناظر و یافتن نقطه تعادل آن با استفاده از الگوریتم مکمل محوری
-
کنفرانس ریاضی کاربردی ایران دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 1392/06/17 - 1392/06/19
ملی معتبر 18. زهرا کاظمیمجید ادیب
روشی برای حل یک مساله سه سطحی خطی درجه دوم با معادل سازی آن با مساله های بهینه سازی یک هدفه با قیود خطی
---
کنفرانس ریاضی کاربردی ایران دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 1392/06/17 - 1392/06/19
ملی معتبر 17. سعید بهبودی سوهامجید ادیب معصومه یوسفی
درونیابی گویا و الگوریتمی در خصوص آن با وجود قطب و نقاط دسترس ناپذیر
-
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2013-08-27 - 2013-08-30
ملی معتبر 16. مجید ادیب زهرا کاظمی
معادل سازی یک مساله دو سطحی خطی درجه دوم با مسایل بهینه سازی یک هدفه با قیود خطی و روشی برای حل آن
-
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2013-08-27 - 2013-08-30
ملی معتبر 15. مجید ادیب محمد طاهرخانی
روش تکراری ویلکینسون اصلاح شده برای حل دستگاه معادلات خطی
-
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه تبریز, تبریز, 2012-08-27 - 2012-08-30
ملی معتبر 14. مجید ادیب
هم ارزی مساله مقادیر ویژه اکسترمم تعمیم یافته متقارت با یک مساله بهینه سازی درجه دوم مقید
-
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه تبریز, تبریز, 2012-08-27 - 2012-08-30
ملی معتبر 13. مجید ادیب زهرا کاظمی
معرفی اعداد حالت موثر برای دستگاه معادلات Ax=b
-
seminar on Mathematical Analysis دانشگاه مراغه, مراغه, 2012-07-09 - 2012-07-11
ملی معتبر 12. مجید ادیب زهره ولی زاده قشلاقچائی
ارتباط بین انواع مختلفی از Z ماتریسها و M ماتریسها
-
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2011-09-05 - 2011-09-08
ملی معتبر 11. مجید ادیب رسول بهلولی شالقونی
تجزیه رتبه یک ماتریسهای هرمیتی نیمه معین مثبت و برخی از کاربردهای آن
-
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2011-09-05 - 2011-09-08
بین‌المللی 10. مجید ادیب رسول بهلولی شالقونی
معکوس M ماتریسهای سرانجام نا منفی تحویل ناپذیر
-
سمینار بین المللی جبر خطی و کاربردهای آن دانشگاه اراک, اراک, 1390/03/18 - 1390/03/19
ملی معتبر 9. مجید ادیب زهرا نوری
مساله کمتریت مربعات برای ماتریسهای بازتابی تعمیم یافته
-
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2010-09-12 - 2010-09-15
ملی معتبر 8. مجید ادیب مرضیه علیرضامیرحسینی
دوگان یک مساله برنامه ریزی کسری خطی به یک مساله برنامه ریزی کسری خطی
-
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2010-09-12 - 2010-09-15
ملی معتبر 7. مجید ادیب مهدی حمزه نژادشاه آبادی
تشخیص H - ماتریس ها با استفاده از برنامه ریزی خطی
-
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2010-09-12 - 2010-09-15
ملی معتبر 6. مجید ادیب سارا توحیدفر
روشی جدید جهت حل دستگاه نامعادلات خطی و کاربردهای آن
َ A new method for solving linear inequality systems and applications
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2009-08-17 - 2009-08-20
ملی معتبر 5. مجید ادیب عباس جلالی
حل دستگاه های شامل معادلات و نامعادلات خطی توسط الگوریتم تعمیم یافته موازی
Solving the system of linear equations and linear inequalities with modification parallel algorithm
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2009-08-17 - 2009-08-20
ملی معتبر 4. مجید ادیب عباس جلالی
استفاده از مسیرهای تکه ای خطی برای مجموعه جواب بهینه در برنامه ریزی خطی
Using piecewise linear paths to the optimal soloution set in linear programming
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2009-08-17 - 2009-08-20
بین‌المللی 3. مجید ادیب عباس جلالی
تبدیل متغییرهای موازی در بهینه سازی غیر مقید
تبدیل متغییرهای موازی در بهینه سازی غیر مقید
کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران دانشگاه مازندران, بابلسر, 1388/02/30 - 1388/03/01
بین‌المللی 2. مجید ادیب سارا توحیدفر
ساختار قاعده مند از مـثالهای دوری در روش سیمیلکس
ساختار قاعده مند از مـثالهای دوری در روش سیمیلکس
کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران دانشگاه مازندران, بابلسر, 1388/02/30 - 1388/03/01
ملی معتبر 1. مجید ادیب سیدجمال اخلاقی بوزانی
یک الگوریتم غیر خطی برای حل مسایل برنامه ریزی نیمه معیین
-
Annual Iranian Mathematics Conference کرمان, کرمان, 2008-08-24 - 2008-08-27