خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26986   بروزرسانی: 24-05-1395

Majid Adib

Publications in Journals

International-ISI8.  Majid Adib
A  Krylov subspace generalization of the  improved Wilkinson’s algorithm for ill-conditioned linear systems
Calcolo Issue 1 (2015P. 8 DOI: 1. 
International7.  Majid adib
A note on bound on the minimum eigenvalue of M-matrices
SABM (2013)  DOI: 1. 
International6.  Majid Adib, F. K
A not on AMP algorithm and its extension
Ijmc (2010P. 25 DOI: 1. 
International-ISI5.  Majid Adib
A handy proof of Gay's theorem
Numerical linear algebra with applications (2008P. 25 DOI: 1. 
International4.  Majid Adib
Numerical testing on the ABS on the ABS type algorithms
IJAM (2005P. 26 DOI: 1. 
International3.  Majid Adib
On the ABS type method and standard ABS algorithm
IJAM (2004P. 25 DOI: 1. 
International2.  Majid Adib
ABS type algorithm using rank tow update
IJAM (2003P. 25 DOI: 1. 
International1.  Majid Adib, N. M. Amiri
Broyden's method as an ABS algorithms
Natural science (1999P. 25 DOI: 1. 


Presentations in Seminars & Congress


National 24.  مجید ادیب و میترا رضا خانی
Thge equivalent of ....
ششمین سمینار لنالیز عددی و کاربردهای ان
دانشگاه مراغه, مراغه-ایران, 20 - 21 July 2016.  
National 23.  مجید ادیب و رقیه لقایی
بتا- اچ ماتریس ها به عنوان زیر رده جدیدی از اچ-ماتریس ها
beta-H  matrices as an new subclass of H-matrices
ششمین سمینار انالیز عددی و کاربردهای ان
دانشگاه مراغه, مراغه-ایران, 30 - 31 تير 1395.  
National 22.  مجید ادیب ، فاطمه سلیمی

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک
دانشگاه تهران, تهران-ایران July 2015.  
International 21.  مجید ادیب ، علیرضا صنعت گر ، زهرانوری
ABS type method using rank two update for solving Fuzzy linear systems
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران
دانشگاه سمنان, سمنان-ایران June 2014.  
International 20.  مجید ادیب ، علیرضا صنعت گر
بردارهای فازی تعمیم یافته و مقادیر ویژه حقیقی از ماتریسهای حقیقی
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران
دانشگاه سمنان, سمنان-ایران, 4 - 7 شهريور 1393.  
National 19.  مجید ادیب ، علی محمدیان مصمم ، زینب اقازاده
یک روش احتمالی برای حل مسایل برنامه ریزی خطی عدد فازی با هدف انتخاب جواب بهینه مشخص از بین جواب های بهینه چندگانه
دوازدهمین کنفرانس امار ایران
دانشگاه رازی, کرمانشاه-ایران, 3 - 4 شهريور 1393.  
International 18.  مجید ادیب، علیرضا صنعتگر
شرایط لازم و کافی برای معادل بودن یک سیستم مقدار ویژه فازی تعمیم یافته با یک مساله برنامه ریزی درجه دوم
the 7th International Conference of Iranian Operations Research Society, 14-15,2014
دانشگاه سمنان, سمنان-ایران، دانشگاه سمنان, 24 - 25 ارديبهشت 1393.  
International 17.  مجید ادیب
معادل سازی یک مساله دو سطحی خطی درجه دوم با مسایل بهینه سازی یک هدفه با قیود خطی و روشی برای حل آن
چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران
 شهريور 1392.  
International 16.  مجید ادیب
درونیابی گویا و الگوریتمی در خصوص آن با وجود قطب و نقاط دسترس ناپذیر
چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران
 شهريور 1392.  
International 15.  مجید ادیب
روشی برای حل یک مساله سه سطحی خطی درجه دوم با معادل سازی آن با مساله های بهینه سازی یک هدفه با قیود خطی
پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران ،شهریور 1392
دانشگاه بوعلی سینا شهريور 1392.  
International 14.  مجید ادیب
معادل سازی بازی دوماتریسی با مساله مکمل متناظر و یافتن نقطه تعادل آن با استفاده از الگوریتم مکمل محوری
پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران، شهریور 1392
 شهريور 1392.  
International 13.  مجید ادیب
معرفی اعداد حالت موٍثر برای دستگاه معادلات خطی
 بیستمین سمینار آنالیز و کاربردها
 تير 1391.  
International 12.  مجید ادیب
تشخیص اچ-ماتریسها با استفاده از برنامه ریزی خطی
چهل و یکمین کنفرانس , 
  1389.  
International 11.  مجید ادیب
مساله کمترین مربعات برای ماتریسهای بازتابی تعمیم یافته
چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران،
  1389.  
International 10.  مجید ادیب
يك الگوريتم موازي براي حل دستگاه نامعدلات خطي
سی و نهمین کنفرانس ریاضی ایران
  1388.  
International 9.  مجید ادیب
 ساختار قاعده مند براي توليد مسايل دوري
  دومين كنفرانس ايراني تحقيق در عمليات
  1388.  
International 8.  مجید ادیب
يك الگوريتم غير خطي براي حل مسايل برنامه ريزي نيمه معيين
سی و نهمین کنفرانس ریاضی ایران
  1387.  
International 7.  مجید ادیب
A. M method for finding ....
سی و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
  2004.  
International 6.  مجید ادیب
تغييراتي روي روش ريچاردسوت و تسريع همگرايي آن
سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران
  1385.  
International 5.  مجید ادیب
الگوريتم GMRESبراي دستگاههاي منفرد
سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران
  1385.  
International 4.  مجید ادیب
برونيابي بردار ويزه پيج رنك با استفاده از اپسيلن الگوريتم
سی و هشتمین  كنفرانس رياضي ايران
  1386.  
International 3.  مجید ادیب
روشهای تصویری بلوکی برای دستگاههای خطی
 سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
  1386.  
International 2.  مجید ادیب
هم ارزی مساله مقادیر ویژه اکسترمم تعمیم یافته متقارن با یک مساله بهینه سازی درجه دوم مقید
چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران، شهریور 1391
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 6 - 9 شهريور 1391.  
International 1.  مخید ادیب
روش تکراری ویلکینسون اصلاح شده برای حل دستگاه معادلات خطی
چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 6 - 9 شهريور 1391.