خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29578   بروزرسانی: 20-04-1403

Majid Adib

سوابق تحصیلی


دکترا : صنعتی شریف, ایران, Applied Math

دکترا : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, ریاضی
استاد راهنما : نظام الدین مهدوی امیری

دکترا : صنعتي شريف, ايران, رياضي كاربردي , 1379-1374
استاد راهنما : مهدوي اميري

کارشناسی ارشد : صنعتی شریف, ایران, Applied Math

کارشناسی : دانشگاه اصفهان, ایران, دبیری ریاضی