خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28796   بروزرسانی: 24-05-1395

Majid Adib

سوابق تحصیلی


دکترا : صنعتي شريف, ايران, رياضي كاربردي , 1379-1374
استاد راهنما : مهدوي اميري